510 Publications

Nano-spectroscopy of excitons in atomically thin transition metal dichalcogenides

Shuai Zhang, Baichang Li, Xinzhong Chen, Francesco L. Ruta, Yinming Shao, Aaron J. Sternbach, A. S. McLeod, Zhiyuan Sun, Lin Xiong, S. L. Moore, Xinyi Xu, Wenjing Wu, Sara Shabani, Lin Zhou, Zhiying Wang, Fabian Mooshammer, Essance Ray, Nathan Wilson, P. J. Schuck, C. R. Dean, A. N. Pasupathy, Michal Lipson, Xiaodong Xu, Xiaoyang Zhu, A. J. Millis, Mengkun Liu, James C. Hone, D. N. Basov
  • Previous Page
  • Viewing
  • Next Page
Advancing Research in Basic Science and MathematicsSubscribe to Flatiron Institute announcements and other foundation updates